Όροι και Προϋποθέσεις
             

Εισαγωγή

Ο Όμιλος εταιριών Viva Wallet σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποκαλούμενοι εφ’ εξής ως Διοργανωτές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν μια κοινή δράση  με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ιδεών που αφορούν στο χώρο της  τεχνολογικής χρηματοοικονομικής (Fintech),  υπό τον τίτλο “Viva Nest an IDEA in Fintech”, εφεξής  αναφερόμενου ως το Πρόγραμμα.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Πρόγραμμα και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι νικητές στο πλαίσιο του Προγράμματος εφεξής Συμμετέχοντες.

 

Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 2. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Προγράμματος και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η πληροφόρηση επί του Προγράμματος θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην παρούσα ιστοσελίδα του Προγράμματος.
 4. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως 5 άτομα. Στο Πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν νεοφυείς εταιρίες (για τις οποίες το διάστημα που μεσολαβεί από τη σύστασή τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη). Κατά την εγγραφή και υποβολή της συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Α΄ φάση Προγράμματος), στην περίπτωση της ομάδας/εταιρίας, θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπός της, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της. Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Προγράμματος, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι χώρας της Ε.Ε. ηλικίας μέχρι 45 ετών καθώς και νεοφυείς εταιρίες κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο Α.5 ανωτέρω οι οποίες έχουν συσταθεί και εδρεύουν σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και οι νόμιμοι εκπρόσωπο των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων  που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
 7. Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 8. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
 9. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
 10. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Πρόγραμμα (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού κ.τ.λ.) βαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

Β. Παρεχόμενες υπηρεσίες

 1. Οι Διοργανωτές προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  1. Γραφείο εργασίας σε κοινό, συνεργατικό χώρο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας που θα ορίσουν οι Διοργανωτές.
  2. Εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος
  3. Συμβουλευτική Υποστήριξη (mentoring) από έμπειρους μέντορες
  4. Δικτύωση με πηγές τεχνογνωσίας ή ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
  5. Δικτύωση με χρηματοδοτικούς και επενδυτικούς φορείς ή πρόσωπα-επενδυτές (business angels).
 2. Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται στους συμμετέχοντες δωρεάν από τους Διοργανωτές, στο πλαίσιο
  1. του εκπαιδευτικού ρόλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου και
  2. των δράσεων κοινωνικής ευθύνης και συνεισφοράς του Ομίλου εταιριών Viva Wallet.

Γ. Δηλώσεις – Εγγυήσεις – Ευθύνη Συμμετεχόντων Στο Πρόγραμμα

 1. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στο Πρόγραμμα υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και είναι πρωτότυπη.
 2. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 3. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσής της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της πρότασης που κατατίθεται στο Πρόγραμμα.
 4. Η φιλοξενία και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προσφέρονται με την προϋπόθεση ότι κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να συμμορφούται με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής και/ή φορολογικής νομοθεσίας.
 5. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναλαμβάνει οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά των Διοργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων του Προγράμματος ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 6. Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων κάθε Φάσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα, αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κλπ.)
 7. Οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Προγράμματος ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε κάθε Φάση του ή να ματαιώσουν το Πρόγραμμα, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στο δικτυακό τόπο και χωρίς ευθύνη των Διοργανωτών  έναντι των συμμετεχόντων στον Πρόγραμμα ή οιουδήποτε τρίτου.

Δ. Αξιολόγηση Προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Όλοι οι αξιολογητές προ της λήψης των επιχειρηματικών σχεδίων, δεσμεύονται με την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας  στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης του Προκριματικού Γύρου

Στον Προκριματικό Γύρο, οι ενδιαφέρομενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα μέσω φόρμας υποβολής στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Η αξιολόγηση των υποβολών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης στον Προκριματικό Γύρο αποτελούν οι γνώσεις και ικανότητες των ατόμων καθώς και η πρόθεση και αντίληψή τους για καινοτομία και επιχειρηματικότητα όπως διαφαίνονται από τα πεδία της φόρμας υποβολής και από το ειδικό ερωτηματολόγιο που έχει διαμορφωθεί για την αναγνώρισή τους.

 

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης της Φάσης Α’

Στην Α’ Φάση, οι ομάδες που θα έχουν διαμορφωθεί υποβάλλουν μέσω της ιστοσελίδας  την επιχειρηματική ιδέα που στοχεύουν να αναπτύξουν στα πλαίσια του Προγράμματος. Επιπλέον, οι ομάδες θα κληθούν να ετοιμάσουν μια παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας (Pitching) στην Επιστημονική Επιτροπή. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν η αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων, οι δυνατότητες υλοποίησης της ιδέας και η οργάνωση και ποιότητα των μελών της ομάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

 

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης της Φάσης Β’

Στη Β’ Φάση, οι ομάδες που θα έχουν προκριθεί θα κληθούν να υποβάλλουν μέσω της ιστοσελίδας  το επιχειρηματικό τους μοντέλο και πλάνο. Επιπλέον, οι ομάδες θα κληθούν να ετοιμάσουν μια παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης (Pitching) στην Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα επιχειρηματικά πλάνα και σε συνδυασμό με την παρουσίαση επιλέγει τις καλύτερες ομάδες για την επόμενη Φάση με βασικά κριτήρια αξιολόγησης τη πληρότητα και εφικτότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και πλάνου.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης της Φάσης Γ’

Στη Γ’ Φάση ζητείται από τις ομάδες να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν ένα prototype ή mockup για την καινοτόμο υπηρεσία/ προϊόν. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα prototype ή mockup και επιλέγει τις καλύτερες ομάδες με βασικά κριτήρια αξιολόγησης το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της καινοτόμου υπηρεσίας/προϊόντος.

Με την ολοκλήρωση της Φάσης αυτής, οι ομάδες που θα έχει επιλέξει η Επιστημονική Επιτροπή, θα κληθούν να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Pitching) της επιχειρηματικής πρότασης (επιχειρηματικό μοντέλο, prototype) την οποία και θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή αυτή θα αξιολογήσει τις προτάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης:

 • την αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων
 • την καινοτομία της πρότασης
 • τη πληρότητα του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου
 • τις προοπτικές ανάπτυξης και η βιωσιμότητα της υπηρεσίας
 • τη κοινωνικοοικονομική επίδραση της υπηρεσίας
 • το στάδιο ωριμότητας και βαθμό υλοποίησης της καινοτόμου υπηρεσίας/προϊόντος
 • την εξωστρέφεια και η ελληνική προστιθέμενη αξία
 • την αγορά- στόχος
 • την οργάνωση και ποιότητα ομάδας

Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα καθοριστούν οι νικήτριες ομάδες.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης της Φάσης Δ’

Στην τελευταία Φάση του προγράμματος συμμετέχουν  μόνο οι νικήτριες ομάδες της προηγούμενης Φάσης. Στόχος αποτελεί η μετατροπή του prototype ή mockup σε πλήρως υλοποιημένη υπηρεσία/ προϊόν (functional prototype). Οι ομάδες θα κληθούν να δουλέψουν σε στενή συνεργασία με τους Διοργανωτές για το σκοπό αυτό. Οι Διοργανωτές θα αποφασίσουν και θα διαμορφώσουν κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης τη σειρά κατάταξης και τα έπαθλα.

 

Ανακοίνωση Νικητών

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οι Διοργανωτές ανακοινώνουν σε κάθε Φάση τους προκριθέντες και την επιλογή τους μέσω e-mail καθώς ενημερώνουν και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για μη πρόκριση. Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθείσων προτάσεων. Με την ολοκλήρωση της Δ΄ Φάσης θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την εκδήλωση απονομής βραβείων του Προγράμματος.

Επιτροπές

Για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

 •  Επιτροπή Οργάνωσης

Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Πρόγραμμα και δεν έχει προβλεφθεί από τους παρόντες όρους.

 

 • Επιστημονική Επιτροπή

Αποτελείται από στελέχη της εταιρείας «Viva Wallet» και ακαδημαϊκά μέλη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βασική αρμοδιότητα αυτής της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων στις διάφορες φάσεις του προγράμματος με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.

 

 • Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης

Αποτελείται από στελέχη της εταιρείας «Viva Wallet» και ακαδημαϊκά μέλη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και από ειδικούς σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ψηφιακών συναλλαγών, τραπεζικού τομέα, ηλεκτρονικού επιχειρείν, venture capital και πληροφορικής.

Ε. Έπαθλα

Οι Διοργανωτές, εκτός από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες στη διάρκεια του Προγράμματος, δεσμεύονται να προσφέρουν επιπλέον:

 1. Στους 3 πρώτους νικητές χρηματικό έπαθλο  €5.000- €3.000- και €2.000 αντίστοιχα,  από τον Όμιλο Viva Wallet
 2. Επιπλέον στους 3 πρώτους νικητές, εφ’ όσον το επιθυμούν:
  • Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. θα προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτική υποστήριξη για ένα χρόνο
  • Ο Όμιλος εταιριών Viva Wallet θα προσφέρει 6μηνη συμβουλευτική υποστήριξη από ανώτερα στελέχη του για την επιχειρηματική ανάπτυξή τους. Επίσης, ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο των λύσεων των νικητών και έπειτα από αμοιβαία συμφωνία, θα μπορεί να προταθεί εμπορική ή/και μετοχική συνεργασία με τον Όμιλο Viva Wallet
  • Ο Όμιλος Viva Wallet θα προσφέρει μέσω του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος vivapayments.gr δωρεάν εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών (acquiring) μέχρι ποσού 100.000 ευρώ (αξία πωλήσεων), για να διευκολύνει την αρχική εμπορική διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα αναπτύξουν οι νικητές στη διάρκεια του Προγράμματος ή (θα ολοκληρώσουν) μέχρι 6 μήνες μετά τη λήξη του Προγράμματος.

3. Σε όλες τις ομάδες που θα προκριθούν στην τελική Φάση

 • Aπό τον Όμιλο εταιριών Viva Wallet  ή/και από τις εταιρίες  που αποτελούν τεχνολογικούς ή εμπορικούς συνεργάτες του Ομίλου που θα εμπλακούν στο Πρόγραμμα θα μπορούν να προταθούν, κατ’ επιλογήν τους, συνεργασίες με οποιοδήποτε συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του.
 • Ο Όμιλος εταιρών Viva Wallet θα προσφέρει μέσω του Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ (δ.τ. VIVA PAYMENTS) δωρεάν εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών (acquiring) μέχρι ποσού 50.000 ευρώ (αξία πωλήσεων), για να διευκολύνει την εμπορική διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα αναπτύξουν οι νικητές στη διάρκεια του Προγράμματος ή (θα ολοκληρώσουν) μέχρι 6 μήνες μετά τη λήξη του Προγράμματος.

4. Ενδεχόμενα πρόσθετα έπαθλα ή προσφορά υπηρεσιών από συνεργάτες των Διοργανωτών θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.

ΣΤ. Προσωπικά Δεδομένα – Πνευματικά Δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης /περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων στη Β’ και Γ’ Φάση σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από τους Διοργανωτές ή/και από τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτούς για τη διενέργεια του Προγράμματος, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Προγράμματος. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν οι ίδιοι και οι επιχειρηματικές τους ιδέες σ οποιοδήποτε οπτικοακουστικό  και εν γένει προωθητικό υλικό  που θα παραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους Διοργανωτές κατά τη διάρκεια όλων των Φάσεων του Προγράμματος, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στους Διοργανωτές το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου του Προγράμματος ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

O εκπρόσωπος της Ομάδας δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εκ των μελών της ομάδας του για να παράσχει στους Διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Προγράμματος κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Επίσης, οι Διοργανωτές μπορεί να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων για την επικοινωνία και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης και εναντίωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς την επιτροπή οργάνωσης του Προγράμματος, μέσω e-mail στο info@vivanest.com

Κάθε Συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι (α) η επιχειρηματική ιδέα η οποία θα προκύψει μέσα από το Πρόγραμμα είναι στο σύνολό της δική του δημιουργία και, ως εκ τούτου, είναι κύριος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, περιουσιακών και ηθικών δικαιωμάτων, (β) ότι οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, μετάδοση ή παρουσίαση αυτής στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων προσώπων και (γ) ότι το έργο δεν έχει περιεχόμενο (i) συκοφαντικό, επιθετικό, απειλητικό, ρατσιστικό, άσεμνο ή (ii) δεν έχει αποκτηθεί με οποιονδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις, οι Συμμετέχοντες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και οποιουδήποτε τρίτου.

Ζ. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Προγράμματος, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε νομική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με συμβιβαστική, φιλική διευθέτηση, στο πλαίσιο της καλής πίστης και συναλλακτικής δεοντολογίας.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

aceinΌροι και Προϋποθέσεις